Julinkine tradičné rodinné Vianoce

Julinka, Julček, Juli, tak ma volali rodičia, keď som bola ešte dievčatko. 

Julinka, Julczek, Juli, tam mnie nazywali rodzice, kiedy byłam jeszcze dziewczynką.

Pre Julinku boli Vianoce vždy veľmi čarovné. Vianočné sviatky sa nezačínali 24. decembra ale už prvého! Vtedy totiž dostala adventný kalendár! To bolo radosti, tančeky, hneď musela pootvárať všetky okienka a ochutnať všetky čokoládky. Zvedavec! Aký obrázok sa skrýva v ďalšom okienku? Zvedavosť otvárala okienka dopredu a jazýček neodolal čokoládkam. Svoj kalendár vyjedla veľmi rýchlo a potom išla žobrať od sestry. Až keď trochu podrástla, naučila sa pevnejšej vôli a čokoládky jedla podľa aktuálneho dátumu, a keď už bola veľká, ba stalo sa, že aj zabudla na kalendár. Hí! :O O to viac čokolády bolo potom naraz! Mňam. :-)

Dla Julinki Święta były zawsze bardzo czarujące. Wigilijne święta nie zaczynały się 24 grudnia, ale już pierwszego! Wtedy to też dostała kalendarz adwentowy! To było tyle radości, tańce, od razu musiała pootwierać wszystkie okienka i spróbować wszystkich czekoladek. Ciekawska! Jaki obrazek skrywa się w dalszym okienku? Ciekawość otwierała okienka wprzód, a języczek nie opierał się czekoladkom. Swój kalendarz wyjadła bardzo szybko, a potem szła żebrać do siostry. Dopiero kiedy trochę podrosła, nauczyła się pewniejszej woli i czekoladki jadła według aktualnej daty, a kiedy już była wielka, ba stała się, że nawet zapomniała o kalendarzu. Yh! :O O tyle więcej czekolady było potem naraz! Mniam. :-)
Vianočný stromček sa zdobil celkom skoro, lebo Julinka i jej sestrička majú radi svetlo farebných elektrických sviečok a rady vešali na strom ozdoby. A salónky! Aj keď väčšina z nich skončila v brušku a nie na stromčeku. Hlavne ocinovom. :-) Niektoré roky sme vyrábali aj vlastné ozdoby. To bolo zábavy!
Na Štedrý deň často už od rána zneli doma Vianočné piesne a atmosféra bola pre Julinku čarovná. Sama nevedela, či sa viac teší na chutnú Štedrú večeru alebo darčeky. Hmmm, kto to vymyslel, že najprv večera a potom darčeky???

Świąteczna choinka była ozdabiana wcześnie, ponieważ Julinka i jej siostrzyczka lubią światło kolorowych elektrycznych światełek i lubiły wieszać na choinkę ozdoby. I cukierki! Nawet kiedy większość z nich kończyła w brzuszku, a nie na choince. Głównie taty. :-) W niektórych latach wytwarzaliśmy nawet własne ozdoby. Tyle było zabawy!
Na Wigilię często już od rana brzmiały w domu świątecze piosenki, a atmosfera była dla Julinki czarująca. Sama nie wiedziała, czy się cieszy bardziej na smaczną kolację wigilijną albo na prezenty. Hmmm, kto to wymyślił, że najpierw jest kolacja, a potem prezenty???

1- smotanová hríbová polievka, 2 - podkovičky kapra vyprážané v trojobale, 3 - symbolické pokrmy pre zdravie a šťastie - cesnak, vlašský orech, jablko, med a oblátky, 4 - misa s ovocím, 5 - vianočné domáce koláčiky

Na Štedrú večeru sa podáva na väčšine Slovenska kapustnica, teda polievka z kyslej kapusty. No v Julinkinej rodine sa podáva krémová hubová polievka, ktorú veľmi ľúbi. Ako hlavné jedlo je tradične kapor, respektíve podkovičky kapra vyprážané v trojobale. Vôňa vyprážaného kapra, ktorá sa šírila po byte, Julinku vždy prilákala do kuchyne a s údivom sledovala rodičov pri príprave štedrej večere. Ku kapru zemiakový šalát. 


Na kolację wigilijną podaje się na większości Słowacji kapuśniak, znaczy zupa z kiszonej kapusty. No ale w rodzinie Julinki podaje się kremową grzybową zupę, którą uwielbia. Na danie główne jest tradycyjnie karp, znaczy się podkóweczki karpia smażonego w panierce. Woń smażonego karpia, która się rozprzestrzeniała po mieszkaniu, Julinkę zawsze przyciągała do kuchni i ze zdziwieniem obserowała rodziców przy przygotowaniu wigilijnej kolacji. Do karpia sałatka ziemniaczana. 

Ale štedrá večera nezačala hneď hlavným chodom! Najprv tradície. :-) Symbolika vo forme medu, oblátky, orieška, cesnaku a jabĺčka. Z každého kúsok, aby sme boli zdraví a šťastní. A potom hor sa na večeru. Hoci Julinka večeru zbožňovala, najviac polievku, oči jej už blúdili pod stromček. Čo sa tam asi tak skrýva? Darčeky však boli starostlivo zabalené a často aj zakryté krásnym obrusom, nedalo sa na diaľku odhadnúť, čo sa v nich skrýva. Samozrejme rozdávanie darčekov až po večeri. Och, prečo všetci tak pomaly jedia? O to väčšia radosť bola pri rozdávaní a rozbaľovaní. To rodičia nechali na deti a Julinka a jej sestrička čítali mená a podávali darčeky tomu, komu patria. A potom šup na rozbaľovanie a radostné tančeky! Rodičia... ehm Ježiško vždy vie, po čom Julinka túži. Radostné tančeky a výkriky a ďakovanie. Na darček si vždy prišli aj naše zvieratká. Pod stromčekom sa vždy našli nejaké mlsoty pre ne. Alebo hračky! ;-)

Ale wigilijna kolacja nie zaczęła się od razu daniem głównym! Najpierw tradycje. :-) Symbolika w formie miodu, opłatka, orzeszka, czosnku i jabłeczka. Z każdego kawałek, abyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. A potem biegiem na kolację. Choć Julinka kolację ubóstwiała, najbardziej zupę, oczy jej już błędziły pod choinkę. Co się tam może ukrywać? Prezenty wszakże były dokładnie zapakowane i często i zakryte pięknym obrusem, nie dało się z odległości odgadnąć, co się w nich ukrywa. Oczywiście rozdawanie prezentów dopiero po kolacji. Och, dlaczego wszyscy tak powoli jedzą? Tym więcej radości było przy rozdawaniu i rozpakowaniu. To rodzice zostawiali dla dzieci, a Julinka i jej siostrzyczka czytały imiona i podawały prezenty temu, do kogo należą. A potem biegiem do rozpakowania i radosne tańce! Rodzice... ehm Jezusek zawsze wie, czego pragnie Julinka. Radość i piszczenie i dziękowanie. Na prezent zawsze zasłużyły i nasze zwierzątka. Pod choinką zawsze się znajdowały jakieś smakołyki dla nich. Albo zabawki! ;-)

Po večeri a darčekoch v príjemnej atmosfére sadáme k televízii a pozeráme už 100x pozerané za to veľmi obľúbené každoročne vysielané tradičné vianočné slovenské, české a československé rozprávky. Perinbaba! Tri oriešky pre Popolušku a mnohé iné. A k tomu chrumkáme tradičné Vianočné koláčiky. Mňam! Mňam! Samozrejme nechýba ani kofola. ;-)

Po kolacji i prezentacg w przyjemnej atmosfere siadamy przy telewizji i oglądamy już 100x oglądane, ale za to bardzo lubiane corocznie wyświetlane tradycyjne świąteczne słowackie, czeskie i czeskosłowackie bajki. Perinbaba! Trzy orzeszki dla Kopciuszka i wiele innych. A do tego chrupiące tradycyjne Świąteczne ciasteczka. Mniam! Mniam! Oczywiście nie brakuje też Kofoli. ;-) 

Takto vyzerali Julinkine Vianoce a ako budú vyzerať tohtoročné (2017) Vianoce dospeláčky Julky? Nuž netradične ich bude sláviť mimo domova, ba dokonca mimo Slovenska! Ale zatiaľ viac neprezradí. ;-) 

Šťastné a veselé!

Tak wyglądały Święta Julki, a jak będą wyglądać tegoroczne Święta dorosłej Julki? Niezbyt tradycyjnie będzie je świętować poza domem, ba nawet poza Słowacją! Ale na razie nic więcej nie zdradzi. ;-)

Wesołych Świąt!

...

24 grudnia 2018 -- 24 december 2018
P.S. tu możecie sobie przeczytać jak spędzaliśmy Święta w roku 2017 - KLIK
PS: tu si možete prečítať, ako sme trávili Vianoce v roku 2017 - KLIK 

Komentáre